Ботаника - Цвят (flos). Устройство
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Цвят (flos). Устройство

Обща характеристика

 • Силно скъсена и силно ограничена в своето развитие спороносна клонка
 • Мегаспорофилите срастват и се трансформират в плодолисти. За разлика, при голосеменните мегаспорофилите не срастват [видео]

Функции на цвета

 • образуване на спори и гамети
 • полов процес
 • образуване на семе и плод
 • носи половите органи на растенията [видео]

Произход и еволюция

 • Фолиарна хипотеза
  • вегетативна клонка от видоизменени листа
  • несъстоятелна - липсва доказана връзка с листата
 • Стробиларна хипотеза
  • силно скъсена и силно ограничена в своето развитие спороносна клонка, в която мегаспорофилите (за разлика - приголосеменните) се трансформират в плодолисти
  • проантостробил: спороносни клонки при първите сухоземни растения
  • приема се за достоверна

Части на цвета

 • Цветна клонка (pedunculus) - цветната дръжка
 • Цветно легло (receptaculum): форма (плоско, вдлъбнато, изпъкнало); хипантий
 • Кръгове видоизменени листа: стерилни (околоцветкик) и фертилни (тичинков и плодников апарат)
  • Околоцветник: прост или двоен
   • Двоен околоцветник (perianthium)
    • Чашелистчета
     • Образуват чашката (Calyx) [Ca] ; свободни или сраснали
     • Обикновено опадват след цъфтеж, но могат и да се запазят при плода
     • Консистенция: обикновено листоподобни, но могат да приличат на венчелистчетата и да се интегрират с тях
     • Функция: предпазват частите на цвета преди цъфтежа
     • Брой: често равен на броя на венчелистчетата
    • Венчелистчета
     • Образуват венчето (Corolla) [Co]
     • Често едри и открояващи се.
     • Функция: привличат опрашители
     • Свободни или срастнали.
     • Различават се по цвят и аромат.
     • Определят по форма и разположение симетрията на цвета
     • Брой на венчелистчетата
      • Специфичен за видове и надвидови групи
      • Често кореспондира с броя на другите цветни части
   • Прост околоцветник - (perigonium) [P]
    еднакви перигонни листчета, обикновено венчевидни , по-рядко чашевидни
  • Тичинки (stamina) [s]
   • Образуват тичинковия апарат (androeceum) [A]
   • Строеж:
    • тичинкова дръжка (filamentum)
    • прашник (anthera) съставен от: две прашникови торбички, всяка с по две прашникови гнезда (микроспорангии)
   • Функция: мейоза и образуване на микроспорите
   • Брой и подреждането: варира при различните видове и надвидови групи
   • Свободни или сраснали (с дръжките, с прашниците или изцяло)
  • Плодников апарат (Gynaeceum) [G]: един или няколко плодника
   • строеж на плодник
    • завръз (ovarium; яйчник) със семепъпки
    • стълбче (stylodium)
    • близалце (stigma)
   • видове плодници
    • прост (един плодолист)
    • сборен (много несрастнали плодолисти)
    • сложен (два или повече срастнали плодолиста)
   • вариации в плодника
    • Брой на плодниците
    • Степен на срастване
     • Апокарпни (прости или сборни): от един видоизменен лист (плодолист)
     • Ценокарпни (сложни) от срастване на няколко плодолиста (няколко апокарпни плодника): синкарпни, паракарпни, лизикарпни
   • Позиция на плодника в цвета
    • горен
    • полудолен
    • долен
  • Прикрепване на семепъпките в завръза: централно, странично, ъглово
При едносемеделните броят на цветните части във всеки кръг е кратен на три. При двусемеделните броят на цветните части варира.

Симетрии на цвета

 • Актиноморфни: радиално симетрични или полисиметрични; отбелязват се с "*"
 • Зигоморфни (бисиметрични): отбелязват се с "↑" или с ".|."
 • Асиметрични (неправилни): отбелязват се с несиметричен знак, напр. "@", "‰"

Вариране в цветовете

 • Пълни цветове
 • Непълни цветове
  липсва една или повече цветни части
  • без венчелистчета - Helleborus
  • без чашелистчета
  • голи цветове - без чашелистчета и венчелистчета
 • Кичести цветове
  • Венчелистчетата повече от обичайното за даден вид
  • Могат да се получат от трансформирането на тичинките
  • Примери: роза, карамфил, божур ...
 • Двуполови (хермафродитни): с тичинки и плодник, напр.: Rosa, Hyacinthus, Passiflora...
 • Еднополови (плодникови и тичинкови): само тичинки или само плодник: коноп, топола, царевица, дъб, бук, кестен, киселец, орех и др.; Двудомни или еднодомни растения
 • С двоен околоцветник
 • С прост околоцветник

Полови форми

 • еднодомност
 • двудомност
 • полигамия

Цветна диаграма

Схематично се изчертават цветните части

Цветна формула

Означава се симетрията на цвета. Последователно се означават цветните кръгове от вън навътре. Всеки кръг се описва с буква, с индекс се означават цветните части. Срастването се отбелязва като се загради индекса в скоби. Горният и долният завръз се отбелязват с позиция на цветното легло:

Fabaceae (Бобови):

Цветът е двупoлов, зигоморфен. чашката е сраснала, пет делна. венчето петделно, от флагче, 2 крилца и 2 сраснали в ладийка. завръзът е горен

Cucurbitaceae (Тиквови):

Цветът е еднополов, чашката и венчето и тичинките са сраснали. Завръзът е от 3 сраснали плодолиста, долен

Liliaceae (Кремови):

Броят на цветните части във всеки кръг е кратен на три. Цветът е двуполов, околоцветникът е прост (венчевиден), тичинките - 6 свободни, завръзът - от 3 сраснали плодолиста, горен

Еволюционни тенденции

 • Олигомеризация - от много към малко на брой цветни части, полимеризация, напр. Cactaceae, Aizoaceae
 • От спирално (ациклично) през хемициклично, към циклично разположение на цветните части
 • От свободни към срастнали цветни части
 • От актиноморфни към зигоморфни цветове - най-вече във връзка с опрашването в процеса на специализация
 • От горен към долен яйчник (завръз)
 • От недиференциран периант към диференциран на чашка и венче околоцветник
 • От много към малко семена
 • От ентомофилия към анемофилия

  Въпрос:
 1. Напишете цветни формули на избрани от вас растения.
[] [] []
(cc) цитирането е задължително
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 28.04.2014 от К. Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg