Ботаника - Морфологично и анатомично устройство на семето (semen)
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Морфологично и анатомично устройство на семето (semen)

[w]

Произход на семето

 • най-сложно устроените и успешни структури за безполово размножаване на висшите растения
 • Първи доказателства: от края на девон
 • най-вероятен предшественик: семенни папрати (Lyginopteridopsida) - вкаменелости на семена

Тенденции в еволюцията от спора към семе

 • Еволюция на мегаспорангий с една функционалан мегаспора
 • Развитие на интегумент (обвивка)
 • Независимост на оплождането от водата

Семенни растения

 • хетероспорови
 • хетероморфна смяна на поколенията, с преобладаване на спорофита и редукция на гаметофита
 • семе, развива се в семепъпка (видоизменен мегаспорангий)
 • силна редукция на гаметофита
 • оплождане без вода
 • над 220 000 вида, приспособени към разнообразни условия
 • съвременни групи:

Образуване и развитие на семето

oт семепъпката след оплождане (двойно при цветните растения) или в резултат на апомиксис

Развитие на семената при покритосеменните

 • Двойно оплождане
 • Делене на оплодената яйцеклетка - образуване на диплоиден зародиш
 • Делене на 3-плоидната клетка - образуване на триплоидна резервна тъкан
 • Образуване на теста (семенна обвивка)

Устройство на семето

 • Семенна обвивка (теста, спермодерма): външен слой, който предпазва семето.
  • oбразува се от интегументите и се формира в процеса на зреене на семената.
  • при незрелите семена - от тънкостенни клетки.
  • в процеса на зреене клетките се видоизменят, дори се разрушават.
  • обикновено клетките на епидермата на външния интегумент стават склереиди с дебела кутикула, восъчен налеп, власинки ...
  • Хилум: мястото към което семепъпката е била свързана със завръза
  • Микропил: поленовата тръбичка навлиза в семепъпката; прораства зародишния корен
 • Резервна хранителна тъкан (ендосперм или перисперм) - изхранва зародиша в началните му степени на развитие.
  • Ендосперм:
   • триплоидна хранителна тъкан
   • междуклетъчни пространства
   • тънки целулозни клетъчни стени
   • ядрата безформени и дегенерират
   • хранителни вещества
    брашнест, твърд, мек, слизест, маслен, месест, рогов, сладък ..
  • Перисперм:
   • хранителна тъкан,формирана от остатъци на нуцелуса или част от интегументите
   • един или повече редове клетки около зародиша и ендосперма.
  • Основни резервни хранителни вещества в семената: въглехидрати, белтъци и липиди
 • Зародиш: начало на ново растение [l]
  • изграден от меристемна тъкан, по форма линеен или извит
  • големина: еволюционно старите растения имат по-малки зародиши; при по-напредналите изпълва изцяло семето и запасните вещества се отлагат в семеделите
  • части на зародиша
   • зародишен корен
   • зародишно стъбло
   • зародишна пъпка
   • семедели (котиледони)
   • първи същински листа
  • части на зародиша при едносемеделни
   • Щит (развит семедел)
   • Епибласт (закърнял семедел)
   • Абсорбиращ слой
   • Колеоптил
   • Колеориза
   • Зародишно коренче
   • Листни зачатъци

Покълнване на семената

 • Сложен физиологичне процес
 • Период на латентност: зависи изключително от влагата; решаващи са генетична природа и влиянието на околната среда
 • Има сезонен или годишен характер
 • Растителни хормони, влияещи положително върху покълването: ауксин, цитокинин, гиберелин, етилен ... [видео]

Сравнителна морфология

 • Срастване с плодната обвивка
 • Ахена (семка) - Сложноцветни (Asteraceae) ...
 • Зърно (кариопсис) - Житни (Poaceae) ...
 • Сочни - нар (Punica granatum)
 • Влакнести - памук (Gossypium hirsurtum)...
 • Елайозома - теменуга (Viola), рицин (Ricinus communis)...
 • Восъчни покрития

Характеристики

 • Рaзмери
  • Най-дребни при Orchidaceae (Салепови)
  • Най-големи при Arecaceae (Палмови)
 • Тип на зародиша
 • Форма
 • Семенна обвивка
  • орнаментация
  • оцветяване
  • консистенция
 • резервна тъкан
 • наличие на придатъци (хвърчилки - сложноцветни; устрелови и др.; ребра - сенникоцветни и др.)

Видове семена според произхода на резервната тъкан

Поникване


  Въпроси:
 1. Направете схема на последователността на епигейното и хипогейното поникване.
 2. Семената на голосеменните имат ли ендосперм? Обосновете отговора си.
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 6.09.2014 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg