Ботаника - Морфология на стъблото
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Морфология на стъблото

Строеж

 • Възли
 • Междувъзлия
 • Връхни и странични пъпки

Онтогенетичен произход на стъблото

 • Хистогенна теория на А. Шмит (1924)
 • Вегетационене конус - апикална меристема с 2 слоя: външен туника (1-4 слойна); вътрешен корпус
 • Няма ясна граница - зоните се преливат; различават се по начина на делене
 • Екзогенно разклоняване на стъблото
 • В основата на първичния конус се образуват листни примордии; по дължината в основата му вторични подутини (конуси)

Клонки

млади и неразклонени стъбла с пъпки, листа и понякога с цветове

Пъпки

силно скъсени клонки в относителен покой
 • Строеж:
  • връхна меристема
  • зачатъци на листа
  • зачатъци на стъбло
  • зачатъци на странични разклонения
  • зачатъци на цветове
 • Връхни и странични пъпки
  • вегетационният конус завършва с връхна (терминална) пъпка
  • в пазвите на листните зачатъци се формират зачатъци на странични пъпки
  • страничните пъпки са пазвени (аксиларни)
 • Развитие на пъпките
  • Връхна пъпка
   • развива се първа
   • расте ортотропно (право нагоре)
  • Странични (пазвени) пъпки
   • развиват се в зависимост от състоянието на връхната пъпка
   • растат плагиотропно (хоризонтално или под ъгъл на стъблото)
   • заместват връхната, при увреждане - започват да се развиват ортотропно
  • Колатерални и сериални пъпки
   • пазвените пъпки се развиват поединично
   • колатерални пъпки: разположени странично на първичната пазвена пъпка (една до друга)
   • сериални пъпки: разположени над първичната пазвена пъпка (една над друга)
  • Зимни и спящи пъпки
   • Зимни пъпки:
    • формират се през лятото, зимуват и се развиват напролет
    • разнообразни по големина, форма и окраска
    • едри (Aesculus hippocastanum /конски кестен/, Fagus sylvatica /бук/, Acer /явор/, Fraxinus /ясен/) или дребни (Betula pendula /бреза/)
    • яйцевидни (Corylus /леска/, Acer /явор/, Fraxinus /ясен/), конусовидни (Populus tremula /трепетлика/), вретеновидни (Fagus sylvatica /бук/) ...
   • Спящи пъпки:
    • разположени в дървесината, близо до повърхността
    • с надебеляване на стъблото оста им се удължава
    • значение за вегетативното размножаване и възстановяване от повреди
    • развитието им се стимулира чрез резитбата - значение в градинарството
  • Покрити и голи пъпки
   • Покрити пъпки
    • най-външните листни зачатъци са метаморфозирали до покривни люспи
    • епидермални клетки със силно надебелени стени и развита кутикула
    • защита от обезводняване, ниски температури и други въздействия
    • в много случаи жлезисти трихоми и отделяне на лепливи смолисти вещества за избягване на повреди от насекоми (Betula pendula /бреза/, Alnus glutinosa /черна елша/, Populus /тополи/ ...)
   • Голи пъпки: в тропиците и субтропиците с равномерен климат (Viburnum lantana /черна калина/, Cornus sanguinea /кучешки дрян/, Frangula /зърнастец/, Citrus limon /лимон/ ...)
  • Листни, цветни и смесени пъпки
   • Листни (вегетативни) пъпки: по-дребни, със заострени върхове, върху удължени клонки
   • Цветни (генеративни) пъпки: по-едри, заоблени, обикновено върху скъсени клонки
   • Смесени пъпки: образуват по-късно клонки, листа и цветове
  • Добавъчни (адвентивни) пъпки
   • Ендогенен произход
   • Зараждат се от перицикъла или камбия
   • Могат да се развият през пролетта и да се превърнат в спящи
   • Спящите адвентивни пъпки нарастват заедно със стъблото (Ulmus /бряст/, Fagus sylvatica /бук/, клен, Betula pendula /бреза/, Juglans /орех/ ...)
   • При отсичане на стъблото пъновете образуват адвентивни пъпки, образуващи пънни издънки
   • Пънните издънки са с бурно развитие, с по-големи листа

Каулифлория

 • Образуване на цветни пъпки по стара дървесина
 • Характерно за тропични видове: Coffea /кафе/, Theobroma cacao /каково дърво/, Ficus /фикус/, Cercis siliquastrum /див рожков/ ...

Нарастване на стъблото на височина

 • Връхно меристемните клетки под вегетационния връх се удължават
  • Междувъзлията се образуват от раздалечаване на листните зачатъци
  • Листните възли се получават при надебеляване на местата, в които се захващат листата
  • Листна розетка: при незначително нарастване на междувъзлията
 • Интеркаларно нарастване: в междувъзлията
 • Прираст: средно 0.005 mm/min; при бамбук: 0.6 mm/min (30-90 cm височина в денонощие)

Разклоняване на стъблото

 • Страничните разклонения се появяват от страничните пъпки с нарастване на стъблото
 • Разклонения от I, II, III ... порядък
 • Типове разклоняване:

Корони

сборът от всички разклонения на стъблото

Скъсени и удължени клонки

при много растения се образуват двата типа клонки от страничните пазвени пъпки
 • Скъсени клонки:
  • Формират се поради слабото нарастване на междувъзлията
  • Съдържат цветните пъпки при покритосеменните представители
 • Удължени клонки:
  • Нарастването е по-интензивно, междувъзлията са раздалечени
  • Формират минимално количество цветни пъпки
  • Служат за нарастване и разклоняване на стъблото

Форма (сечение) на стъблото

 • кръгло: повечето видове
 • триъгълно: Carex /острица/[w]
 • многоъгълно: Valeriana /дилянка/[w]
 • плоско: Ruscus /залист/[w]
 • четириъгълно: Lamiaceae /Устноцветни/
 • крилато: Chamaespartium /зановец/

Положение на стъблото в пространството

 • Изправени: повечето растения
 • Приповдигащи се: лежат на почвата и върхът им се приповдига нагоре - Thymus /мащерка/[w]
 • Пълзящи: развиват се върху почвата - Fragaria /ягода/[w]
 • Катерливи и увивни: в групата на лианите

Хабитус и размери

условно групиране
 • Дървета
  • първа величина (над 30 m): Pinus /бор/, Picea abies /смърч/, Abies alba /ела/, Fagus sylvatica /бук/, Quercus /дъб/, Fraxinus /ясен/
  • втора величина (20-30 m): Tilia /липа/, Carpinus betulus /габър/, Pyrus /круша/
  • трета величина (до 20 m): Carpinus orientalis /келяв габър/, Fraxinus ornus /мъждрян/, Malus sylvestris /киселица/
 • Храсти
  • ниски (до 1 m)
  • средно високи (1-3 m)
  • високи (над 3 m)
 • Полухрасти
  надземната част периодично загива: пелин, конски босилек ...
 • Тревисти растения
  • ефемери - няколко седмици (гладница, великденче)
  • едногодишни (пшеница, царевица, пипер)
  • двугодишни (морков, ряпа, зеле, цвекло)
  • многогодишни (люцерна, детелина, троскот, паламида)
 • Лиани (лоза, скрипка, повет, фасул, бръшлян)

Възраст и размери

рекордни възрасти и размери на дървета
  Въпрос:
 1. Опишете вегетативните пъпки и стъблата на различни видове растения.
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 25.04.2014 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg