Ботаника - Наследствена информация в клетката: хроматин, хромозоми
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Наследствена информация в клетката: хроматин, хромозоми

Хроматин

Функционална форма на хромозомите в дисперсно състояние през интерфазата [w]
 • Състав: всичкият ДНК материал в интерфазното ядро, белтъци, РНК и липиди
  • ДНК: дезоксирибонуклеинова киселина, съставена от нуклеотидите с бази аденин (A), тимин (T), гуанин (G) и цитозин (C) [w]
  • Хистонови и нехистонови белтъци - 60-70% от хроматина
  • Дезоксирибонуклеопротеиди - от ДНК и хистонови белтъци
  • Липиди с неясни функции
 • Хроматинови нишки: интерфазно състояние на генетичния материал - ДНК, белтъчни комплекси, РНК и липиди
 • Хромозома>: суперспирализиран хроматин

Хромозоми

 • Структурно-функционално състояние на хромозомите
  • Активно - през интерфазата, деспирализиран хроматин; процеси траскрипция, редупликация
  • Неактивно - при деленето, максимална спирализация; разпределяне и транспортиране на генетичен материал
 • Структурна морфология на хромозомите
  • Преобразуванията свързани със степента на компактизация
  • Процеси: спирализация/деспирализация
  • Структурни хромозомни субединици (нива на организация):
   • Хроматиди
   • Хромонеми (хроматинови нишки)
   • Хромомери (силно обагрени хроматинови зърна)
   • Нуклеомери (нуклеозомно фибрила)
   • Нуклеозоми
   • ДНК
 • Компактизация на хроматина [v] [v][v]
  • Нуклеозоми: 2 навивки ДНК около хистонов октамер, стабилизиране с външна на навивката хистонова молекула. Диаметър 11 nm, скъсяване 7 пъти
  • Нуклеомер: глобули от 8-10 нуклеозоми, скъсяване 20 пъти
  • Хроматинови фибрили
  • Хромомер - поддържа се от нехистонови белтъци. Сечение 300 nm, скъсяване 200 пъти
  • Хромонеми - формирани от сближени в линеен порядък хромомери. Дебелина 700 nm - видими със светлинен микроскоп
  • Хромозоми (най-компактни в метафаза) - всяка от две хроматиди [видео]
 • Метафазни хромозоми [w]
  • Центромери (кинетохори): дисковидни структури [w]
   • разделят хромозомите (хроматидите) на по 2 рамена
   • захващат хромозомите (хроматидите) за тубулите на делителното вретено
   • придвижват хромозомите (хроматидите) към двата полюса на клетката
  • Вторични прищъпвания и сателити (SAT хромозоми)
  • Типове хромозоми:
   • метацентрични (приблизително симетрични рамена)
   • субметацентрични (асиметрични рамена)
   • акроцентрични (дълго и силно скъсено рамо)
   • телоцентрични (само с дълго рамо)
  • Размери: варират 0,2-50 mkm дължина; диаметър 0,2 -2 mkm. Дребни хромозоми - водораслите, при висшите растения - род лен (Linum), най-едри в сем. Liliaceae (Кремови).
   [видео]

Кариотип

брой, размери и морфологични особености на хроозомите [w]
 • Хромозомен набор: характерна постоянна величина за всеки жив организъм
  • Диплоиден хромозомен набор (2n) - от хомоложни двойки хромозоми (от майчиния и бащиния организъм); характерен за соматичните клетки
  • Хаплоиден хромозомен набор (n) - характерен за спори и полови клетки
  • Полиплоидия - наличие на повече от 3 хромозомни набора в соматичните клетки на един организъм.
 • Хромозомният набор и характеристиките на кариотипа носят важнa видовоспецифичнa информация. Примери: лук (Allium) - 2n=16; царевица (Zea mays) - 2n=20; мека пшеница (Triticum aestivum) - 2n=48; твърда пшеница (Triticum durum) - 2n=28; мъжка папрат (Dryopteris filix-mas) - 2n=137; полски хвощ (Equisetum arvense) - 2n=108.
 • Идиограма - графика на хромозомния набор по кариограмата; сравнителна морфология, симетрия.

Как ДНК контролира клетката

 • Инструкциите за функционирането на клетката са кодирани в ДНК молекулите.
 • Всяка инструкция в ДНК се нарича ген.
 • Гените предават своите информации чрез РНК копия.
 • РНК копие на ген се нарича информационна РНК - иРНК. (матрична РНК -мРНК)
 • иРНК пренася съответната инструкция извън ядрото в цитоплазмата до рибозомите.
 • Рибозомите разчитат информацията закодирана върху иРНК и с помощта на тРНК синтезират протеини.

Механизми на запазване и реализиране на наследствената информация

 • Репликация на ДНК Репликация на ДНК: запазване на ДНК чрез удвояване [w]
  • Реплизоми - ядрени ензимни компплекси (ДНК зависима ДНК полимераза; репликаза); спомагателни комплекси: топоизомераза, праймозома [w] [v]
  • Основен принцип - правило за съответност (комплементарност) [v]:
   • Във всяка верига срещу всяка база се прикрепва комплементарен нуклеотид: А=Т, GΞC.
    пример: върху матрица с код ATAGCGT ще се получи комплементарна верига с код TATCGCA
   • Реплизомата синтезира комплементарна верига само в посока 5' → 3'

   [видео]
 • Експресия (реализиране) на информацията чрез транскрипция и транслация
  • Транскрипция от ДНК към РНК : Превеждане на избрани структурни или функционални гени до РНК - началният етап на генната експресия [w][v] [v] [v]
   • Извършва се от транскриптаза (ДНК-зависима РНК полимераза) [w] [видео]
   • Транскрибираните участъци са означени в ДНК като "старт" и "стоп"
   • Върху матрицата от ДНК се синтезира комплементарна верига в посока 5' → 3'. За разлика от ДНК, при транскрипцията комплеменарният нуклеотид на аденина (A) не е T, а е урацил (U).
    пример: върху матрица с код ATAGCGT ще се получи РНК верига с последователност UAUCGCA
   • В еукариотните клетки РНК се подлага на зреене (сплайсинг), при което се изрязват некодиращите участъци от молекулата. [w]При прокариотите, хлоропластите и митохондриите този процес липсва. [видео]
  • Транслация на РНК до белтък: Структурните гени се транслират от иРНК (информационна РНК) до полипептиди, посредством рибозомите в цитоплазмата. [w]
   [видео]
 • Централна догма на молекулярната биология: формулировка за пътя на наследствената информация [w] [v]
  • Основно правило: Информацията в клетките може да се реплицира само от ДНК към ДНК, и да се превежда само от ДНК към РНК и от РНК към белтък (полипептид)
  • Изключения: Възможни са репликация на РНК към РНК и обратна транкрипция на РНК до ДНК само при заразяване със специфични вируси.
  • Невъзможно е полипептидите да служат като източник на наследствена информация, въпреки че са неин директен продукт.

  [видео]

Въпроси:
 • Защо хромозомите са невидими през интерфазата?
 • Възможно ли е да има хромозоми без центромери в кариотипа?
 • Как можем да изследваме разликата между два вида по ядрения материал?
 • Избройте процесите на обработка на ядрената информация до получаване на краен продукт - протеин.
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.05.2014 от К. Стоянов

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg