Ботаника - Oтдел Lycopodiophyta /Плаунообразни/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Oтдел Lycopodiophyta /Плаунообразни/

 • Жизнени форми: Съвременни представители – вечнозелени, влаголюбиви, тревисти, дребнолистни висши спорови растения; Изчезнали дървесни видове, обитаващи блатисти места - вкаменелости от карбон [видео]
 • Вегетативни характеристики: Кормусни растения с диференцирани вегетативни органи – корен, стъбло и листа. Размножаване: вегетативно (стъблени луковици, грудки); безполово – спори (изоспори, микроспори и мегаспори); полов процес – оогамия
 • Смяна на поколенията: доминиращ спорофит, гаметофит – слабо развит протал със сапрофитно или полусапрофитно хранене. [L]

Клас Lycopodiopsida /Плауновидни/

 • Еднаквоспорови растения, съвременни представители само в разред Lycopodiales
 • Разпространение: влажни райони в целия свят
 • Сухоземни растения и тропични епифити
 • Вегетативни характеристики
  • Сухоземни тревисти растения
  • Стъбла: лежащи, дихотомно разклонени.
  • Листа люсповидни, шиловидни, дребни, гъсто последователно разположени.
 • Без вторично нарастване, без латерални меристеми
 • Спорангии: в пазвите на специализирани листчета – спорофили (микрофили), най-често събрани в стробили [w]
 • Спори: еднакви по форма и размери
 • Гаметофит: подземен или надземен двуполов протал, прикрепен с ризоиди
 • Антеридии и архегонии, по гръбната страна на протала

Семейство Lycopodiaceae

 • Многогодишни тревисти растения
 • Стъбла пълзящи, вилужно разклонени
 • Листа дребни, линейни, шиловидни, гъсто спирално до неясно прешленесто разположени
 • Спороносни класчета – връхни, линейно-цилиндрични, диференцирани структури
 • Спорофили: широко яйцевидни, заострени
 • Спорангий: бъбрековиден
 • Представители:
  • Lycopodium clavatum /Бухалковиден плаун/[w] Спорите се делят само при наличие на определени видове гъби в почвата. Образува подземен микоризен протал.
  • Lycopodiella inundata
  • Diphasium alpinum

Семейство Huperziaceae

 • В някои класификации включено в обема на сем. Lycopodiaceae – все още няма единно становище да бъдат признати като самостоятелно семейство
 • Различават се от Lycopodiaceae по изправените стъбла, спорангиите в неизменени средни и връхни вегетативни листа – липсва диференциран стробил
 • Съдържа алкалоид хуперзин А, изпозван във фармацията и народната медицина
 • представител: Huperzia selago[w]

Клас Isoetopsida /Шилолистовидни/

 • Изкопаеми дървета и съвременни тревисти нееднаквоспорови растения
 • Влаголюбиви, водни и земноводни растения
 • Хетероспорови – образуват микроспори и мегаспори
 • Всеки мегаспорофил носи мегаспорангий, в който след мейоза се образуват 4 мегаспори, от които се развива женски гаметофит и женски гамети
 • Всеки микроспорофил носи микроспорангий, след мейоза се образуват много микроспори, от които се развива мъжки гаметофит и мъжки гамети

Разред Selaginellales

 • Местообитания: влажни сенчести гори
 • Хабитус: тревисти, стъбла дихотомно разклонени, най-често стелещи или изправени
 • Листа дребни, приседнали. Анизофилия при видове със стелещи стъбла.
 • Размножаване:
  • вегетативно (части от спорофита, столонални структури, клубени;
  • безполово (микро- и мегаспори);
  • полов процес: оогамия.
 • Спорите се образуват в пазвите на специализирани листа – микро- и мегаспорофили със специфично образувание – езиче
 • Силно редуциран мъжки гаметофит
 • Женски гаметофит – развитие в мегаспорангия

Семейство Selaginellaceae /Бронецови/

  • Хетероспория: микроспори и мегаспори
  • Ендоспори: гаметофит в рамките на спората
 • Род Selaginella: всеки лист (плоден и стерилен) с малка езичеста част (ligula) в пазвата
  Представители в България: [w]: Selaginella helvetica /Швейцарски бронец/ и Selaginella selaginoides[w]

Разред Isoetales

 • Бореални, реликтни, с ограничено разпространение
 • Облигатни хидрофити
 • Хабитус: многогодишни, тревисти, хетероспорови
 • Стъбло: късо, грудковидно
 • Корени: адвентивни с въздухосносна празнина в кората
 • Листа: линейно-шиловидни, заострен връх, разширена основа, спирално разположени
 • Мегаспорангии: в разширената основа на периферните листа
 • Микроспорангии – в основата на вътрешните листа
 • Централните листа стерилни, вегетативни
 • Високо специализирани спорангии
 • Силно редуцирани ендоспорови гаметофити

Семейство Isoetaceae /Шилолистови/

 • Видовете са много близки по морфология
 • Отличителен белег на род Isoetes е добре развитото езиче
 • В българската флора: Isoetes lacustris [w] /Езерен шилолист/ - защитен вид
 • Добро разграничаване на видово ниво: по орнаментацията при мегаспорите и размерите на растенията
 • Стопанско значениe – отглеждане като аквакултури
Въпроси:
 1. Посочете приликите и разликите между Lycopodiophyta и Bryophyta
 2. Сравнете двата класа в Lycopodiophyta.
[] [] []
(cc) цитирането е задължително
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 23.01.2015 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg