Ботаника - Отдел Mycomycota (Eumycomycota) /Същински гъби/
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Отдел Mycomycota (Eumycomycota) /Същински гъби/

Обща характеристика

 • Предимно многоклетъчни, рядко едноклетъчни
 • Вегетативно тяло: мицел, съставено от тънки нишки хифи, нарастващи с върха (за 24 ч. до 1 km нов мицел)
 • Клетъчни стени: полизахариди (главно хитин), малко белтъци, липиди, полифосфати
 • Плектенхим: подобие на тъкан (поради липса на плазмодезми) при висшите гъби, може да изпълнява покривна, механична, проводяща и др. функции
 • Образувания при различните групи гъби: ризоморфи, склероции, хаустории (при паразитите)

Размножаване

 • Вегетативно – оидии, хламидоспори, пъпкуване
 • Безполово – спори (в резултат на митоза конидиоспори, хламидоспори, артроспори, в спорангии – ендоспори и зооспори)
 • Спори, резултат от полово размножаване, образувани след мейотично делене
  • Ооспори - оогамия
  • Зигоспори - зигогамия
  • Аскоспори - ангиогамия
  • Базидиоспори - соматогамия

  При част от гъбите спорите след полов процес са в плодни тела
 • Полово
  • соматогамия (сливане на соматични клетки, хологамия)
  • гаметогамия (изогамия, хетерогамия, оогамия)
  • ангиогамия (зигогамия) – без гамети, цигангии

Екологични групи

 • Почвени гъби, участващи в микориза – симбиоза между гъба и корени на растение; мутуалистични отношения на двата организма
 • Промишлени гъби (върху метали, книги и др.)
 • Участващи в талуса на лишеите
 • Дърворазрушаващи гъби
 • Паразитни гъби

Значение

 • Широко разпространени в природата. Участват във всички екосистеми, като преобладават в горските
 • Гъби от всички трофични групи (сапрофитни, паразитни и микоризни) играят важна роля във функционирането на екосистемите
 • Важни биоиндикатори: изключително полезни в мониторингови програми и при проучвания на условията на околната среда в регионите с антропогенни въздействия
 • Причинители на болести по растенията; гъбични инфекции при хората и животните
 • Стопански полезни видове. Първият антибиотик – пеницилин; циклоспорин – подтиска имунни реакции при трансплантации; дрожди за хлебопроизводството и пивоварството (в анаеробна среда превръщат въглехидратите в етилов алкохол и CO2)
 • Микориза: близо 80% от висшите растения формират асоциации с гъби в корените си
 • Лишеи: гъби в симбиоза с водорасли и цианобактерии

Еволюция на гъбите

Съвременна хипотеза
 • Имат полифилетичен произход
 • Водят началото си от различни камшичести и некамшичести амебовидни форми
 • Най-древните фосили: от преди 400-500 млн. години

Класификация

 • клас Chytridiomycetes: едноклетъчни изогамни
 • клас Oomycetes: оогамни гъби
 • клас Zygomycetes: зигогамни многоядрени гъби
 • клас Ascomycetes: гъби с многоклетъчен хаплоиден мицел и аскоспори
 • клас Basidiomycetes: гъби с многоклетъчен дикарионен мицел и базидиоспори
 • [клас] Deuteromycetes (Fungi imperfecti)
  изкуствено създадена група с видове, за които няма достатъчна информация
[] [] []
(cc) цитирането е задължително:
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 4.02.2014 от К. Стоянов
www.botanica.hit.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg