Ботаника - Покривни тъкани
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Покривни тъкани

Първични покривни тъкани

Епидерма

Характеристика

Най-често един ред живи клетки без междуклетъчни празнини * [w]
 • Произход: от апикалната меристема на външния слой клетки на вегетационния конус (туника)
 • Функция: защитно-регулаторна, понякога и механична
 • Трайност: един вегетационен сезон
 • Локализация: едногодишни надземни части

Основни клетки

 • Здраво свързани помежду си, в сравнение с лежащите под тях - епидермата се обелва по-лесно.
 • Цитологична характеристика:
  • живи, едноядрени клетки
  • голяма централна вакуола
  • цитоплазма разположена като пристенен слой, с добре развита гладка и грапава ендоплазматична мрежа, много митохондрии и диктиозоми
  • апарат на Голджи: данни за отделяне на силиций, който се отлага на повърхността на клетките във вид на люспици
  • левкопласти: многобройни със слабо развита ламеларна система, дребнозърнест матрикс, без скорбяла
 • Форма на основните клетки: видово специфична
  • изодиаметрични или удължени
  • с прави или с вълновидно нагънати клетъчни стени
  • разлики в надебеляването на клетъчните стени в горната и долната епидерма
  • за даден орган еднакви по форма и големина

Кутикула

 • резултат от отлагането на кутин върху външната повърхност на клетъчните стени
 • повърхността показва разнообразие в скулптиранията: подутини, цепнатини, гребени...
 • запазва се във фосилните останки
 • пропусклива за вода и разтворени вещества

Кутикулен слой на клетъчната стена

 • разположен под кутикулата
 • кутинизирани целулозни слоеве, редуващи се с богати на пектин слоеве
 • дендрити във вътрешния слой на кутикулата: плътни пектинови жилки, пропускливи за водата и разтворените вещества

Восъчен слой

 • отлага се в кутикулата и върху нея
 • защитна функция - намалява проницаемостта на кутикулата
 • хипотези за отлагането му:
  • отделя се чрез дифузия в течно състояние през незатвърдената кутикула
  • излиза в размекнато състояние през специални пори
 • восъчен налеп:
  • образува се от отложен в големи количества восък при някои видове
  • придава гълъбовосин оттенък при листата (зеле, ръж, карамфил) и плодове (грозде, сливи)
  • при някои видове се използва за получаване на растителен восък: Copernica cerifera (карнаубска палма); Ceroxylon andicola (восъчна палма)

Устичен апарат (устица)

 • Съвкупност от високо специализирани клетки, осъществявящи газообмен [w]
 • Околоустични клетки: подобни на епидермалните. Формата, броят и разположението им са видово специфични. При папратите околоустичната клетка е една. При житните околоустичните клетки са две.
 • Затварящи устични клетки:
  В устичния апарат участват 2 затварящи клетки. При някои мъхове затварящите клетки са 4.
  • много хлоропласти и митохондрии, добре развити ендоплазмена мрежа и апарат на Голджи, големи вакуоли
  • тънки стени към околоустичните клетки и повърността
  • надебелена стена към остеолума
 • Остеолум: отворче между надебелените стени на затварящите клетки
 • Подустна (дихателна) стаичка в паренхима под устицата
 • Функция на устицата:
  • Тургорното налягане в клетките: отваря и затваря остеола
  • Митохондриите доставят енергия за постъпване на K+, Cl- и вода към затварящите клетки
  • При запълване на вакуолите с вода тургорното налягане нараства, тънките стени се издуват, стените при остиолума се изкривяват
 • Брой и разпределение на устицата
  • от 100 до 700 за 1 mm2 листна повърхност
  • разположене: по всички надземни части
  • хипостоматични листа: с устица по долната (абаксиална) повърхност - при двусемеделни
  • амфистоматични листа: с устица по двете повърхности - при много едносемеделни
  • епистоматични листа: с устица амо по горната (адаксиална) повърхност - при водни растения
  • астоматични листа: без устица - при някои хетеротрофни видове

Образувания на епидермата

 • Трихоми (власинки)
  Разнообразни израстъци на епидермата с отделителна и защитна функция. Видов белег в таксономията на растенията. Образуват се от протодермата, изпреварват в развитието си другите клетки.
  • Едноклетъчни
   • папили - издувания на клетъчните стени на епидермалните клетки. виждат се като кадифен оттенък на венчелистчетата
   • разклонени на два дяла власинки (Cheiranthus - шибой)
   • неразклонени власинки (Gossypium - памук)
   • твърди четинки (при сем. Грапаволистни)
  • Многоклетъчни
   • щитовидни и звездовидни: щитовидна многоклетъчна пластинка и краче (миризлива върба)
   • дървовидно разклонени: с "възли" и "междувъзлия" (чинар, лопен)
   • многоредни: няколко реда клетки с различен диаметър и дължина
   • дебела плъстена покривка от трихоми: при пустинни и високопланински растения (лопен и др.)
 • Емергенции
  • образувания на епидермиса и подепидермисова тъкан - шиповете при розоцветни (роза, шипка, къпина и др.)
  • чувствителни емергенции при насекомоядни растения
(още за епидермата)

Ризодерма (епиблем)

 • Власинкообразуващ слой с всмукателна функция
 • Kоренови власинки - удължени едноклетъчни (дълги 0,1-8 mm; широки 5-17 μm). Образуват се в долния край на зоната на диференциране (над зоната на нарастване), в горния край бързо загиват
 • Лежащите под нея тъкани образуват покривна тъкан също с първичен произход - екзодерма.

Веламен

 • По въздушните корени на епифитите
 • Мъртви клетки със задебелени клетъчни стени
 • Водата се всмуква от въздуха капилярно, клетките увеличават обема си

Вторична покривна тъкан

Локализация: при вдървенели стъбла, характерно за двусемеделните растения
 • Фелоген (фелон - кора): вторична странична меристема с произход от паренхимните клетки под епидермата; с тангенциално делене образува навън корк и навътре фелодерма Корковия дъб Quercus suber е ценен източник на корк в строителството и бита
 • Фелодерма: живи паренхимни клетки с хлоропласти
 • Перидерма (корк)
  • Вторична покривна тъкан при всички растения с вторично надебеляване
  • Покрива многогодишни корени, стъбла, по-рядко грудки и плодове
  • Образува се от фелоген (корков камбий)
  • Mъртви суберинизирани клетки, непропускливи за вода и газове; Разположени в многослойни радиални редове, без междуклетъчни пространства
 • Лещанки (лентицели)
  • Функция: обмяна на газове и изпарение
  • Образуват собствен фелоген на мястото на устицата
  • Закръглени вкорковени клетки с големи междуклетъни празнини
  • Виждат се в кората като брадавички или вдлъбнатини

По-особен тип задебеляване на стъблото при някои едносемеделни
 • При палмите - първична меристема в основата на листата, надебеляването на стъблото е следствие от натрупване на нови тъкани с първично устройство (допълнителни затворени колатерални снопчета и паренхим)
 • Вторично нарастване на стъблото има при Aloe, Yucca, Agave, Dracaena и др. - дължи се на камбий, образуван периферни вторични меристемни тъкани (периферни паренхимни тъкани до снопчетата). Вторичната кора съставена от трахеиди и удебелен паренхим (липсва корк)

Третична покривна тъкан - мъртва кора (ритидома)

 • При възрастни стъбла, многогодишно натрупване на слоеве от коркови пластове и различни по произход мъртви тъкани, навън от последно заложения фелоген (фелодерма, паренхим, вторично лико и др.)
 • Функция - защитна на механично противодействие, резки температурни колебания и др.
 • Видове мъртва кора (зависи от начина на залагане на фелогена и продължителността на действие) - характерен белег за дървесните видове:
  • люспесто опадлива - при бук, леска, топола и др.
  • плочесто опадлива (белеща се) - при чинар, евкалипт и др.
  • ивичесто опадлива - при лоза, повет и др.
Мъртвата кора при някои видове е източник на суровини: хинин (род Cinchona); канела (род Cinnamomum); каучук (Hevea brasiliеnsis) и др.
Микроскопски снимки по темата
  Въпроси:
 1. Каква функция изпълняват покривните тъкани? Колко вида покривни тъкани имат растенията?
 2. Каква е разликата между първичната покривна тъкан на корена и стъблото и как се наричат?
 3. Кои са най-високо специализираните клетки на първичната покривна тъкан и какава функция изпълняват?
 4. Кой от трите вида пластиди е харктерен за първичните покривни тъкани?
[] [] []
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия, обновена на 29.11.2013 от К. Стоянов
(cc) цитирането е задължително

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 2
Гости: 2
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg