Ботаника - Реликти, ендемити, космополити
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Реликти, ендемити, космополити

Реликти

широко разпространени през миналите геологични епохи
 • Поради изменения в климатичните условия са с твърде ограничен ареал (реликтов)
 • С различна еволюционна възраст
 • Според името на епохата през която са били в разцвет са: мезозойски, третични (терциерни) и ледникови (глациални)
  • Мезозойски реликти: сравнително малко: Ginkgo biloba[w] - Западен Китай, Welwitschia mirabilis - Югозападна Африка [w]
  • Tретични (терциерни) реликти: по-широко представени; остатъци от богатата терциерна флора: Aesculus hippocastanum /Конски кестен/[w], Rhododendron ponticum /Странджанска зеленика/[w], Haberlea rhodopensis /Родопски силивряк/
  • Ледникови (глациални) реликти: заемат малки територии с разпокъсан (дизюнктен ареал): Vaccinium vitis-idaea /Червена боровинка/[w], Viola palustris /блатна теменужка/[w], Ribes nigrum /Касис/[w], Isoetes lacustris /Езерен шилолист/[w]

Ендемити: таксони с ограничен ареал

 • Най-богати на ендемични видове са естествено ограничени територии, чиято флора се е развивала изолирано
 • Островни ендемити: за Крит 10%, Нова Зеландия 72%, Хавайските острови 82-90%, о-в Св. Елена 85%
 • Континентални ендемити: за Кавказ 20%, Балканския полуо-в 27%
 • Балкански ендемити: Pinus peuce /Бяла мура/[w], Aesculus hippocastanum /Конски кестен/, Haberlea rhodopensis /Родопски силивряк/, Ramonda serbica /Сръбска рамонда/[w], Aquilegia aurea /Златиста кандилка/[w], Geum bulgaricum /Българско омайниче/[w], Lathraea rhodopaea /Родопска горска майка/[w]
 • Български ендемити
  • Регионални ендемити: Rheum rhaponticum /Рилски ревен/[w], Betonica bulgarica /Български ранилист/, Sempervivum erythraeum /Червеникав дебелец/, Primula frondosa /Старопланинска иглика/
  • Локални ендемити: в отделни масиви или територии: Astracantha aitosensis /Айтоско клинавче/, Gypsophila tekirae /Текирска мишорка/, Centaurea parilica /Парилска метличина/, Primula deorum /Рилска иглика/[w]
 • Палеоендемити: водят началото си от древни геологични епохи. Добре диференцирани, слабо изменчиви, сравнително бедни на видове.
  За Балкански полуостров: Haberlea rhodopensis, Ramonda serbica, Astracantha aitosiensis, Astragalus wilmottianus ... Две групи според произхода и генетичната диференциация:
  • Еупалеоендемити: древни полиплоиди, запазени и разпространени в тропика и субтропика: Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopaea ...
  • Патроендемити: таксони с ниски хромозомни числа, от които в близко разположени територии са еволюирали високоплоидни видове: Tulipa rhodopaea, Medicago rhodopaea ...
 • Неоендемити: възникнали през по-късните епохи, слаба морфологична диференциация, с активни формообразувателни процеси и многобройни генетично близки таксони в съседните територии. Видове от родовете: Dianthus, Rosa, Thymus ...
  Според характера на видообразувателните процеси:
  • Шизоендемити: диплоиди. В резултат на бавни видообразувателни процеси чрез хромозомни преустройства, първоначално непрекъснатият им ареал в последствие се разкъсва и става дизюнктивен: Lilium, Primula, Veronica, Galium ...
  • Апоендемити: естествени полиплоиди от междурасова хибридизация. Ограничен ареал - локални ендемити: Tulipa tracica (2n=48)
  • Криптоендемити (скрити ендемити): с близка морфология, но трудно се кръстосват помежду си, например два ендемични вида късокрак Brachypodium ponticum (2n=16) и B. tenerum (2n=14)

Субендемити

Видове с ограничен ареал и изолирани находища в непосредствена близост (вторично разпространение)
 • Syringa vulgaris /обикновен люляк/ - Балкански полуостров, Западна Румъния и Азиатското крайбрежие на Мраморно море
 • Pinus heldreichii /черна мура/ - Балкански полуостров и 1-2 находища в Ю. Италия

Космополити

Разпространени на големи части от всички континенти
 • Спорови растения: Marchantia polimorpha /Кладенчов мъх/[w], Pteridium aquilinum /Орлова папрат/[w]
 • Водни и блатни растения: Phragmites australis /Тръстика/[w], Typha latifolia /Папур/[w], Lemna minor /Водна леща/[w], Alisma plantago-aquatica[w]
 • Антропогенни космополити: Chenopodium album /Бяла куча лобода/[w], Conyza canadensis /Канадска коница/[w], Urtica dioica /Коприва/[w]
Въпроси:
 1. Дефинирайте понятията реликти, ендемити и космополити.
[] [] []
(cc) цитирането е задължително:
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 16.03.2014 от Кирил Стоянов
www.botanica.ovo.bg

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg