Ботаника - Вторично анатомично устройство на стъбло
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника II (Систематика на растенията)
Общо отговори: 179
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.

Вторично анатомично устройство на стъбло

Вторично нарастване

Залагане и действиe на камбия в стъблото

 • Залагане на камбий при растения с неснопчесто устройство (Tilia - тип)
  • камбият е непрекъснат пръстен още при първичното усртойство
  • първичното устройство наподобява вторичното и трудно се вижда границата между тях
 • Залагане на камбий при растения със снопчесто устройство (Helianthus- и Aristolochia- тип)
  • Камбият е прекъснат при първичното усртойство във вид на камбиални дъги в снопчетата
  • Образува се междуснопчест камбий от паренхимните клетки на сърцевинните лъчи (Helianthus тип). Снопчестият и междуснопчестият камбий се съединяват в общ пръстен
  • Срещат се стъбла без междуснопчест камбий - остават с вторично снопчесто устройство (Aristolochia - тип)
 • Дейност на камбия
  • Два типа инициали:
   • Вретеновидни инициали:
    • Силно удължени прозенхимни клетки,със заострени краища.
    • Сплеснати в тангенциална посока, имат средно 18 стени.
    • Средна дължина: при голосеменни - 3.6 mm; при двусемеделни - 0.6 mm
    • дават начало на ксилемни и флоемни елементи - осевата система на вторично устроеното стъбло.
   • Лъчеви инициали: дават начало на паренхимните (сърцевинни и флоемни) лъчи
  • Активност
   • Активен в зависимост от сезона: в нашите условия от началото на пролетта до края на лятото
   • Пряко свързан със състоянието на пъпките
   • Възобновяването започва от пъпките и се разпростира базипетално по стъблото и корена
   • Темпът на нарастване на стъблото на дебелина намалява с възрастта

Вторична дървесина: хистологичен състав

 • Лъчева система: ориентирани с дългата ос в напречна (радиална) посока
  • Живи паренхимни клетки,разположени в отделните кръгове. Започват от камбия, достигат на различна дълбочина в дървесината.
   • сърцевинни лъчи - достигат сърцевината, най-дълги
   • радиални лъчи - не достигат сърцевината, достигат различна дълбочина в зависимост от възрастта
  • Според широчината: едноредни,двуредни и многоредни.
  • Според височината: високи и ниски.
  • Според клетките които ги изграждат: разноклетъчни и еднаквоклетъчни.
 • Осева система: ориентирани в надлъжна вертикална посока
  • Годишни пръстени (концентрични, ескцентрични), резултат от сезонната ритмика на камбия (заема по-голямата част от вторичната дървесина около 90 % дървесинни елементи)
  • Преход от ранна към късна дървесина
  • Kръговопореста и пръснатопореста дървесина
  • Дендроклиматология - структурен анализ на елементите.
  • Количествено и качествено елементите зависят от екологичните условия и вида на растението
  • Състав:
Вторична дървесина при голосеменни
Хомогенен строеж, добра цепителност, сухота и лекота
 • Радиални редици от трахеиди (липсват трахеи) - генетично от една камбиална клетка
 • Ясни годишни пръстени - пролетна и лятна дървесина
 • Дървесинни лъчи - първични и вторични
 • Смолисти канали сред есенните трахеиди
 • Дървесинен паренхим - резервна функция

Вторична кора: хистологичен състав

Осева и лъчева система - съответстват на осевата и лъчева система на вторичната дървесина.
 • Лъчи на вторичната кора
  • единна система с тези на вторичната дървесина
  • дължина: значително по-малка от на дървесинните лъчи
  • едноредни, двуредни и многоредни
 • Осева система

Първично надебеляване на стъблото при едносемеделни

 • При едносемеделните (палми, бамбук) и дървовидни папрати - надебеляването резултат от "дифузен вторичен растеж" (делене и увеличаване на паренхимните клетки, които вдървеняват).
 • При драцена, алое, юка и др. - камбият отделя навън малко елементи на вторичната кора; навътре "дървесина" от паренхим с вдървенени и лигнифицирани стени и снопчета (централен флоем, периферен ксилем от трахеиди)
 • "Първично надебеляване" - липсват вторични елементи, качествено различна дървесина
 • При лиани - отделни камбиални пръстени; неправилни, ръбести, усукани стъбла

Микроскопски снимки по темата
  Въпроси:
 1. Направете схеми за залагането на камбия при трите типа устройство на стъблото.
 2. Сравнете задебеляването на стъблото при голосеменни, двусемеделни и палми.
 3. Направете схема на вторично анатомично устройство на стъбло и я означете.
[] [] []
(cc) цитирането е задължително:
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2014. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 07.11.2014 от Кирил Стоянов

(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg