Динамика на фитоценозите - учебници и учебни помагала - учебни материали - Документи - Ботаника
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.
Главна » Статии » учебни материали » учебници и учебни помагала


Динамика на фитоценозите

Денонощна изменчивост
Проявява се само в периода на вегетация и при денонощно изменение на условията на средата. Изменения в интензивността на фотосинтезата, транспирацията, поглъщането на вода и минералниелементи, отделяне на метаболити, колебания в биомасата на органите, разположение на цветовете и съцветията и ориентацията на листата. Водят до слаба промяна на аспекта (външния вид) на някои фитоценози
Денонощен ритъм на цъфтежа: важен за анемофилните видове, създава биологична изолация

Сезонна изменчивост на фитоценозите (фенология)
Свързана е с промени на основни признаци на растенията спрямо факторите на средата.

Фенологични фази (сезонно развитие на вегетативните и генеративните органи):

 • Вегетативни фази:
  • покой
  • начало на вегетация
  • вегетация
  • край на вегетацията
 • Генеративни фази: 
  • без развитие на генеративни органи;
  • залагане на вегетативни органи; 
  • начало на развитие на генеративните органи (начало на цъфтеж);
  • развитие на генеративните органи (пълен цъфтеж);
  • край на развитието на генеративните органи (край на цъфтежа);
  • формиране на растителни зачатъци (плодоносене); 
  • разпространение на растителните зачатъци (разпространение на семената и плодовете).

Сезонната динамика на растителните съобщества

[видео]

 • Фенологичен тип: група видове, отнасящи се към определена жизнена форма със сходни признаци:
  • Начало, край и продължителност на вегетацията
  • Ритъм на образуване на надземните органи 
  • Продължителност на живот на листата и време на тяхното отмиране
  • Начало, край и срокове на максимален цъфтеж
  • Време на разпространение на растителните зачатъци
  • Сезонен ритъм на семенно и вегетативно състояние.  
 • Групи фенологични типове: 
  • Продължително вегетиращи - вегетират през  цялата година или почти през цялата: вечнозелени ; летнозимнозелени.   
  • Кратко вегетиращи - вегетират през благоприятните сезони(пролетта и началото на лятото) : пролетно-есенно зелени; пролетно-раннолетнозелени; летно-есенно зелени.  
  • Ефемерни - с много кратък период на вегетация : пролетнозелени; летнозелени.
 • Аспект: външният вид на фитоценозите в определен момент.
  • Сезонен аспект: включва външния вид на съобществото като цяло и отразява сезонното състояние на растителността
  • Частен (цветен) аспект: свързан с развитиена генеративните органи.
 • Феноритмотип: видове, отнасящи се към една жизнена форма.
 • Феноспектри: графично изобразяване на феноритмотип

Сезонни изменения

 • В структурата на фитоценозите:
  • с многогодишни надземни органи (дървета, храсти, храстчета, мъхове, лишеи). с постоянни структурни образувания
  • със сезонно устойчиви осеви органи, но изменяща се листна биомаса (листопадни дърветам храсти и храстчета) - с постянни устойчиви структури, но с различно влияние през сезоните
  • с неустойчиви структури, изменящи се през годината (тревисти растения)
 • Смяна на аспектите (външния вид) на фитоценозите през годината
 • Изменение в състава на съобществата - променя се числеността и възрастовата структура на ценопопулациите
 • възможно изменение на количественото съотношение между компонентите

Растителни съобщества в зависимост от тяхната динамика

 • сезонно устойчиви
 • сезонно устойчиви само в някои синузии
 • изразена промяна в количествените и качествените съотношения между видовете (полидоминантни видово богати съобщества)

Флуктуации (разногодишна изменчивост)
Ненасочени, различно ориентирани или циклични изменения на фитоценозите, свързани с биологични , климатични или други цикли. Основна причина са нееднаквите метеорологични и хидрологични условия през отделните години.
Завършват с връщане до изходно или близко до него състояние, без изменение на флористичния състав.

Флуктуации според причината на възникване

 • Екотопични: от циклични многоггодишни изменения в метеорологичните условия и хидрологичния режим. Зависят от особеностите на климата, формите на релефа, видовия състав, структурата и влиянието на съобществото върху средата
 • Фитоциклични: свързани с особености на жизнения цикъл на нямкои видове и/или различното размножаване през годините (периодично доминиране) в тревни фитоценози, например цикличност на Trifolium pratense (детелинови години) при конкуренция с житни и зоогенни фактори 
 • Зоогенни: от динамиката и числеността на фитофагите (насекоми и гризачи)
 • Антропогенни: торене, косене, сенокос, паша ...

Флуктуации според степента на изразеност

 • Скрити флуктуации: слаби промени в количествените съотношения между компонентите - при дървесни видове, мъхове, лишеи и монодоминантни тревни съобщества с беден видов състав
 • Осцилации: характерни за ливадни съобщества с видове с различни екологични свойства и способности да доминират
 • Осцилационно-циклични флуктуации: в полидоминантните тревни съобщества измененията за едни доминанти са циклични, за други - осцилации.
 • Дегресионно-десмутационни флуктуации: характерни за тревните съобщества, при силно нарушаване на фитоценозата и последваща десмутация (връщане до близко до изхдното състояние)

Сукцесии
Необратими, насочени изменения във фитоценозите, водещи до смяна на едно с друго съобщество.

Причини за сукцесионните процеси: конкуренцията е водещ фактор

 • Размножаване на растенията
 • Вътрешновидова и междувидова конкуренция променящи възрастта и числеността на ценопопулациите 
 • Миграция на видовете 
 • Фитоценотична среда 
 • Еволюция на растенията - поява на нови таксони, променящи структурата на съобщетвата.
 • Антропогенен фактор

Основни типове сукцесии

 • Първични: започват върху субстрати без растителност, образуване на субстрата, миграция на растенията, преживяване и агрегация, взаимодействие мажду растенията, изменение на средата, смяна на съобществата. През първите етапи се заселват бактерии, водорасли и лишеи, след това са с предимство анемохорните и хидрохорните видове
  • Класификация според екотопа
   • сукцесии на сушата (xerosere)
    • скални сукцесии (lithosere)
    • пясъчни сукцесии (psamosere)
   • водни сукцесии (hydrosere)
  • Серия: ценози, сменящи се до възникване на климакса.
  • Климакс: устойчиво състояние на съобществото, в равновесие с абиотичната среда
   • Проклимакс: устойчиви съобщества за всеки климатичен район, превръщат се с времето в климакс.
    • субклимакс: при особени почвени условия
    • дисклимакс: с растителност, възникваща при нарушения под действие на продължителни външни влияния
    • преклимакс и постклимакс - характеризират екстразоналните фитоценози
   • Параклимакс: устойчиви съобщества заемащи обширни пространства, с особености, определени от климата и почвите.
   • Климаксни съобщества: равновесни динамични съобщества, изменят се много бавно, способни на самовъзстановяване; с енергийно равновесие (фотосинтеза/дишане).
   • Панклимакс: 2 или повече родствени климакса при общи климатични условия, еднакви жизнени форми и общи родове доминанти и произлизащи от древни климакси. Съответстват на зоналните типове растителност: арктичен, бореален, горски, листопаден, субтропичен и тропичен.
  • Тенденции при смяната на фитоценозите от пионерни до климакс:
   • отношението между обща продукция и дишане клони към 1
   • намалява отношението между обща продукция и обща биомаса
   • хранителните вериги се усложняват и се превръщат от биотрофни в сапротрофни
   • увеличават се количествата органични вещества и минералните елементи включени в него
   • увеличават се видовото разообразие и разделянето на видовете по ценотична значимост
   • етажната и мозаичната структура се усложняват и усъвършенстват
   • понижава се скоростта на обмяна на минерални елементи между биоценозите и средата
   • увеличава се значеието на опада и симбиотичнте отношения
   • увеличава се устойчивостта на съобществата и способността им да задържат минерални хранителни елементи
 • Вторични - протичат на места на унищожена растителност
  • според развитието във времето
   • вековни (филоценогенеза, еволюция на континентите и флората): свързани с  възникване на нови видове и вътревидови таксони
   • дългогодишни (хологенеза, десетки и стотици години), напр. превръшане на дребнолистни и борови гори в смърчови
   • бързи смени, характерни за първите етапи на вторичните сукцесии (напр. обрастване на горски просеки)
  • според състоянието на растителната покривка
   • катастрофални - при нарушаване на растителната покривка, от природни или антропогенни фактори.
   • смени без нарушаване
  • според водещия фактор
   • Сингенетични: във флористично или ценотично непълночленни фитоценози, при внедряването на нов вид, способен да доминира при конкретните условия.
    Сингенеза: процес на заселване на територията с растения, борбата между тях за пространство и средства на живот и процес на преживяване и формиране на взаимоотношения между тях.
   • Ендоекогенетични (автогенни ендодинамични): протичат в резултат на жизнената дейност на организмите в състава на биогеоценозата. Протича заедно с екзогенеза (от външните условия). Растенията изменят средата си от благоприятна към неблагоприятна за развитието си.
   • Екзогенни (алогенни): под действие на външни фактори
  • според естеството на водещия фактор
   • Антропогенни: създаване на изкуствени съобщества, изменение на условията на местообитанието, въвеждане на видове или унищожаване на биокомпоненти, отчуждаване на биомасата (сеч, паша, косене, събиране ...); замърсяване на средата; рекреационно натоварване
    • Рекреационни: на места за отдих. Рекреационна дегресия на растителността (отъпкване, травмиране, уплътняване на почвата, намаляване на аерацията и влагоемкостта, деградация на постилката; намалява преживяемостта на одраста, разреждат се храстовият и дървесният етаж, увеличава се притокът на светлина, внедряват се типични ливадни видове - увеличават зачимяването и водят до отмирането на ефемерите и ефемероидите
    • Техногенни: от промишлени вещества (капкови, газови, твърди, аерозоли) с пряко и косвено влияние. Най-чувствителни към SO2 са лишеите, следвани от иглолистните.
     Радиоактивното замърсяване наподобява въздействието на пожарите върху растителността: най-напред изчезва Pinus, следван от Quercus, храстите, тревите и накрая лишеите и мъховете.
   • Зоогенни: при гибел на едификаторните растителни видове, при масово размножаване на съответеф фитофаг; настъпване на демутационни сукцесии в резултат на интродукция на нови консорти
   • Климатогенни: в различни геологични времена са преобладавали термофилни, ксерофилни или мезофилни видове
   • Едафогенни: предизвикани от промяната на едафотопа.
  • Вековни хологенетични (геоморфогенни) сукцесии: свързани с планинообразувателни процеси, формиране на хидрографска мрежа, понижение на ерозионния базис ...
  • Локални едафогенни сукцесии: промяна на речното корито, унищожаване нас ъсществуващата растителност, измиване на почвата ..., взаимодействия между ценозите ...


Литература

 1. Любенова М. 2004. Фитоекология. Акад. изд. "Проф. М.Дринов", София.
 2. Попова М., Чешмеджиев И. & Стойчев Г. 1992. Ръководство за учебна практика по ботаника. Земиздат, София.

Категория: учебници и учебни помагала | Добавено от: Kiril_Stoyanov (12.02.2013) | Автор: Кирил Стоянов W
Преглеждания: 1361 | Тагове: фенотип, фитоценоза, сукцесия, фенология, аспект, Динамика, фитоценология | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email:
Код *:

коментарите на български с латиница се изтриват без да се четат

конспекти Ботаника 1 [5]
изпитни конспекти и програми на лекциите по Анатомия и морфология на растенията
учебници и учебни помагала [17]
реферати [13]
конспекти Ботаника 2 [6]
конспекти и материали от лекции по Систематика на растенията (Ботаника 2)
конспекти [0]
други конспекти
профили на растения [2]
снимки и описания на избрани видове
(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg