Поясност на растителността - учебници и учебни помагала - учебни материали - Документи - Ботаника
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 206
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.
Главна » Статии » учебни материали » учебници и учебни помагала


Поясност на растителността

Вертикална поясност на растителността в България.

 • По Веленовски: два пояса - на дъбовите (до 1000 m ) и буковите гори (до 2000 m)
 • По Георгиев, Стоянов и Стефанов: 5 пояса: субсредиземноморска растителност (крайбрежни и топли низини), предпланини (докъм 1000 m), средноевропейски буков пояс (докъм 1500 м), субарктични иглолистни гори (докъм 2200 m) и орофитен пояс.
 • По Бондев (1973): пояс на низините и котловините, пояс на предпланините и полите на планините, долен планински, горен планински, и алпийски пояс
 • По Китанов (1976): низинен (- 500м), предпланински дъбов (1000 m), буков (-- 1800-2000 m) иглолистен (-- 2200-2300 m), високопланински (над 1700-1800 или над 2200-2300 m)
 • По Велчев (1982): 6 пояса: 1) ксеротермни дъбови гори, 2) мезофилни и ксеромезофилни дъбови и габърови гори, 3) букови гори, 4) иглолистни гори; 5) алписко редколесие; 6) алпийска растителност
 • Класификация на Тишков и Кузманов (1985). Разграничават над горната граница на зоналната растителност (600-700 m) 3 растителни пояса в планините
 • Разнообразни отклонения в поясността в страната - дължи се на исторически и екологични фактори
 • Смени в горските съобщества причинени от гола сеч: брястови гори на места на дъбови, габър на мястото на бук, лещак на мястото на дъбови, габърови или букови гори
 • Неправилни залесявания с цел дърводобив - иглолистни или Betula pendula.

Пояс на мезофилните листопадни гори (700 - 1500-1700 m)
Преобладават дъбови, габърови, и букови гори. Разделя се на два подпояса.
Отклонения: Горунови гори на южни склонове над букови северни; дъбрави в Странджа над горите от източен бук; елови гори на малка надморска височина в Стара планина....

 

 • Дъбово-габъров подпояс (700 - 1000-1300 m): Главно Q. dalechampii /горун/, по-ограничено Q. petraea /скален дъб/.
 • Буков подпояс (900-1200 - 1500-1700 m): Характерни са монодоминантни съобщества;  по-рядко в долните части примес с Quercus dalechampii, Acer spp., Sorbus aucuparia; в горните части - Picea abies и Abies alba
  • при най-влажни и богати почви липсва тревна покривка.
  • при по-сухи и бедни почви в приземните етажи се сменят последователно Galium odoratum, Festuca montana, Poa nemoralis, Luzula spp., Vaccinium myrtillus, и мъхове Polytrichum, Dicranum, Hypnum, Peltigera.

Пояс на иглолистните гори (1000 - 1500 m или 1000-16000 - 2000-2200 m)
Развива се на 1000-1100 м в ледниковите долини на с. Говедарци (Рила) и над Банско (Пирин)

 

 • Термофилен тип, сходен със средиземноморския
  • Гори от Pinus heldreichii на Славянка и варовитите части на Пирин, най-често в чисти ценози и по-рядко с примеси от P. nigra и P. peuce (в Славянка)
  • Съобщества от P. nigra на изолирани места в Средни Родопи
 • Микротермен бореален тип (Гори на бореалната зона на хладния климат; Субарктични гори)

Високопланински (алпийски) пояс (2200-2925 м)

 

 • Високопланински храстов подпояс (до 2500 м, рядко до 2700 м):
  • Съобщества от Pinus mugo; типични за Рила и Пирин, на малки площи в Стара планина, Родопите и Витоша
  • Съобщества от Juniperus sibirica - масово в повечето високи планини и много често вторично разширена.
  • Участват още: храстчета: Empetrum nigrum, Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium spp. ..., преминават от голната граница в иглолистния пояс, в горната рязко са отделени от горния тревен подпояс.
 • Високопланински тревен подпояс (обикновено над 2500 м): Не е възможно образуване на храстови собщества. Развита е зонална тревна растителност от арктоалпийски тип. Условия сходни с тундрите, някои мвидове еднакви с тундровите. Различни са интензивността на слънчевата радиация, овлажнеността, ерозията, температурните амплитуди, фотопериодичността...
  • Характерни съобщества на житни треви: Festuca valida, F. spadicea, F. cyllenica, F. supina, F. haleri, Alopecurus gerardii, Sesleria comosa, S. phleoides, Phleum alpinum, Agrostis rupestris, Nardus stricta, и остриците Carex culvula (на силикати), C. kitaibeliana, C. herbacea (на варовити терени); и други видове: Juncus trifidus, Salix herbacea, S. reticulata, Vaccinium uliginosum, Geum repens.
  • По открити скални и каменисти терени: скално-сипейни групи и алпийски комплекси
   • на варовити скали: Dryas octopetala, Achillea ageratifolia, Saxifraga ferdinandi-coburgi, S. adscendens, S. androsacea, S. spruneri, S. oppositifolia (Последните два само в Пирин), Sempervivum marmoreum, S. celeborii, Salix reticulata, Papaver degenii, ...
   • на силикатни скали: Juncus trifidus, Salix herbacea, Geum reptans, Saxifraga pedemontana, S. exarata, S. carpatica, S. retusa, Potentilla hainaldiana, Geum bulgaricum, Rodiola rosea ...

Литература

 

 1. Бондев И. 1991. Растителността в България - карта 1:600000 с обяснителен текст. Унив. Изд. "Св. Климент Охридски", София.
 2. Груев Б. & Кузманов Б. 1994. Обща биогеография. Изд. "Св. Климент Охридски", София
 3. Любенова М. 2004. Фитоекология. Акад. изд. "Проф. М.Дринов", София.
 4. Попова М., Чешмеджиев И. & Стойчев Г. 1992. Ръководство за учебна практика по ботаника. Земиздат, София.

 


Стоянов, К. 2013. Лекционни записки по фитоценология. botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително. 30.03.213.
Категория: учебници и учебни помагала | Добавено от: Kiril_Stoyanov (15.03.2013) | Автор: Кирил Стоянов W
Преглеждания: 1377 | Тагове: вертикално разпределение, фитоценология, поясност | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email:
Код *:

коментарите на български с латиница се изтриват без да се четат

конспекти Ботаника 1 [5]
изпитни конспекти и програми на лекциите по Анатомия и морфология на растенията
учебници и учебни помагала [17]
реферати [13]
конспекти Ботаника 2 [6]
конспекти и материали от лекции по Систематика на растенията (Ботаника 2)
конспекти [0]
други конспекти
профили на растения [2]
снимки и описания на избрани видове
(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 2
Гости: 2
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg