Растения на гората - учебници и учебни помагала - учебни материали - Документи - Ботаника
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете курса Ботаника I (Анатомия и морфология на растенията)
Общо отговори: 205
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.
Главна » Статии » учебни материали » учебници и учебни помагала


Растения на гората

Различни екологични ниши в зависимост от жизнените форми. Горски фитоклимат, в резултат от развитието на горските видове.
Обща площ: 3 746 000 ha (30%). Характерни са широколистните и иглолистните гори. [L]
Видов състав на българските гори: 109 дървесни, 249 храстови, около 200 тревисти семенни растения
[видео]
 

Влияние на екологичните фактори в горите

 • Влияние на светлината
  • Етажност в гората- в зависимост намаляването на светлината
   • Надземни етажи - показва разликите между светлолюбивите от сенкоиздържливите и сенколюбивите видове:
    1. дървета над 8 m височина
    2. 2. дървета 6-8 m
    3. храсти до 2 m
    4. високи треви до 80 cm
    5. средно високи треви, до 50 cm
    6. дребни растения, до 5-6 cm
    7. микроскопични растения
   • Подземни етажи
  • Борба за съществуване: младите дървета растат по-бавно или отмират
  • Хоризонтален ефект: окрайнините на горите и горските поляни са по-осветени
 • Влияние на климатичните фактори
  • Влияние на температурата: постоянство и смекченост в гората, има значение изложението.
  • Въздушната влажност е по-висока
  • Скорост на вятъра: намалява, в приземния склоп почти не се усеща.
  • Газов състав: в приземния слой с повече CO2
 • Влияние на почвите: специфични почви, влияят на състава на тревистите видове
  • Иглолистните гори са с кисели почви, с повече гъби, и по-малко бактерии и почвени животни
  • Широколистните гори са с повече бактерии и почвени животни, които спомагат за естественото размесване на почвата с мъртвите частици
 • Влияние на животните: регулират числеността на определени видове и дават възможност за увеличаване на числеността на други.
 • Антропогенно влияние: често решаващ фактор за структурата на горите - сеч, залесяване, строителство ...

Класификация и поясност на горите в България

Горски пояси в България

 1. Ксеротермни дъбови гори (до 700 m)
 2. Мезофилни и ксеромезофилни дъбови и габърови гори
 3. Букови гори (900-10000 - 1300-1500 m)
 4. Иглолистни гори (1300-1500 - 2000-2500 m)
 5. Субалкпийско редколесие, клекови и хвойнови храсталаци (2000 - 2200-2500 m)
 6. Пояс на алпийската растителност (2500-2925 m)

Широколистни гори в България
По-сложни съобщества, ясни 2-3 етажа дървесни растения, етажност при храстите и полухрастите. Многобройни видове тревисти растения. Обикновено отсъства мъхова покривка.
Фитоклимат: по-хладен от иглолистните.

Периодична смяна на аспекта в зависимост от сезона:

 • Пролет: цъфтят някои тревисти, после храстите преди разлистването на дърветата
 • Есен: листопад с просветляване на гората, есенно цъфтящи тревисти видове.

Дървесни видове: от семействата Fagaceae, Aceraceae, Betulaceae, Ulmaceae, Tiliaceae, Salicaceae, Cornaceae, Rosaceae, Oleaceae, Fabaceae.

 • Дъбови гори: най-горен етаж от: Quercus robur, Q. pedunculiflora, Q. cerris, Q. dalechampii, Q. frainetto, Q. polycarpa, Q. pubescens. Светлолюбиви - горите са светли, с добре развит подлес и тревиста растителност.
 • Букови гори
 • Габърови гори
 • Кестенови гори
  • Castanea sativa /Обикновен кестен/: между дъбовия и буковия пояс в северните поли на Беласица, Западна Стара планина, отделни места в Славянка, Пирин и Западни Родопи
 • Крайречни гори
  • Върбови гори: Преобладават Salix alba и Salix fragilis. Salix purpurea /ракита/ образува малки храсталачни петна, самостоятелно или с други видове от род Salix
  • Alnus glutinosa /черна елша/ - образува малки гори около реки и на влажни места.
 • Тополови изкуствени насаждения от Populus alba и Populus nigra
 • Вторични храсталачни съобщества на места на изсечени гори: Paliurus spina-christi, Juniperus oxycedrus.

Иглолистни гори в България
Във високите части на планините (1300-2500 m).
Преобладаващи видове: Pinaceae: Pinus sylvestris, P. nigra, P. mugo, P. peuce, P. heldreichii, Picea abies; Cupressaceae: Juniperus communis, J. oxycedrus, J. sibirica, J. excelsa; Taxaceae: Taxus baccata

 • Pinus sylvestris /бял бор/: чисти или смесени гори с Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies ... Светлолюбив вид. Ниските клони опадват, короната е към върха. Горите са светли и разредени. Достатъчна светлина, недостатъчна влага, бедни почви, сух климат. Тревна покривка: Thymus serpillum, T. marchallianus, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus
 • Pinus nigra /черен бор/: Чисти и смесени назаждения с Fagus sylvatica и Quercus dalechampii. Срещат се и средиземноморски видове.
 • Pinus mugo /клек/ (P. montana subsp. mughus): Храсталаци в горната граница на гората: 1900-2500 m в Рила и Пирин 
 • Abies alba /ела/: малки горички или в състава на смесените иглолистни и букови гори
 • Picea abies /смърч/: чисти гори; гъсти, със слабо изразени подлес и тревиста покривка. Подлес от Juniperus sibirica, Ribes petraeum, Lonicera spp. ...
 • Мурови гори: самостоятелни гори от Pinus heldreichii /черна мура/ и P. peuce /бяла мура/
 • Насаждения:
 • изкуствени горски насаждения от Pseudotsuga menziesii, Larix decidua; с нарушен видов състав
 • крайградски и градски паркове: Cedrus libani, Cedrus atlantica, Sequoiadendron giganteum ...

Литература:

 1. Павлов, Д. 1995. Фитоценология. Мартилен, София
 2. Попова М., Чешмеджиев И. & Стойчев Г. 1992. Ръководство за учебна практика по ботаника. Земиздат, София.
 3. Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма и федерация 'Зелени Балкани". 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. МОСВ, София. [PDF]

Категория: учебници и учебни помагала | Добавено от: Kiril_Stoyanov (23.02.2013) | Автор: Кирил Стоянов W
Преглеждания: 2804 | Тагове: гори, фитоценология, фитоценози | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email:
Код *:

коментарите на български с латиница се изтриват без да се четат

конспекти Ботаника 1 [5]
изпитни конспекти и програми на лекциите по Анатомия и морфология на растенията
учебници и учебни помагала [17]
реферати [13]
конспекти Ботаника 2 [6]
конспекти и материали от лекции по Систематика на растенията (Ботаника 2)
конспекти [0]
други конспекти
профили на растения [2]
снимки и описания на избрани видове
(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg