Растения на водните басейни - учебници и учебни помагала - учебни материали - Документи - Ботаника
Вече сме на нов адрес: www.botanica.gallery. We are moved to new location: www.botanica.gallery.
Хербариум SOA - Катедра Ботаника - Аграрен университет - Пловдив

Ботаника / хербариум SOA

оценете сайта botanica.ovo.bg
Общо отговори: 356
От януари 2017 се преустановяват регистрациите на нови потребители на този адрес. Сайтът е преместен на адрес www.botanica.gallery, където ще откриете много повече възможности.
Ако желаете, можете да се регистрирате в него от тук.
Препоръчваме на потребителите на сайта botanica.ovo.bg да си направят регистрация в новия сайт
www.botanica.gallery
Ще откриете над 1500 снимки на растения, жив персонален чат и възможности за добавяне на коментари. Ще имате личен профил със стена, на която да споделяте свои снимки или връзки към интересни публикации.
Главна » Статии » учебни материали » учебници и учебни помагала


Растения на водните басейни
Екологични условия на водните басейни
Малка осветеност: отразяване от водната повърхност, наличие на планктон, плаващи по повърхността листа. Повечето водни растения са сенколюбиви
Малко въздух: 20-25 cm3/l; с променен състав, 20 пъти по-малко кислород
Температура на водата: по-малки колебания; долните слоеве не замръзват. Количеството соли зависи от базовите скали

Класификация
 • в зависимост от солеността:
  • сладководни,
  • бракични,
  • соленоводни,
  • свръхсолени
 • по местоположение:
  • морски
  • континентални
   • течащи: реки, потоци, канали
   • стоящи: езера, блата, мочурища, торфища, язовири, рибарници
    • Езеро: в по-голямата част със свободна водна повърхност, добре развит планктон, слаборазвита или липсваща влаголюбива растителност.
    • Блато: почти изцяло заето от влаголюбива растителност, с по-малка дълбочина, без или със слабо развит планктон
    • Мочурище: с излишък от влага, заето с влаголюбива растителност, без или с начало на образуване на торф.
    • Торфище: излишно овлажнено, заето от влаголюбива растителност, с торфен слой над 0.7 m
Класификация на водните растения
 • Хелофити (земноводни): Обитават периферията на водните басейни и по-голямата им част се развива над водната повърхност: Equisetum palustre, Bolboschoenus maritimus, Butomus umbellatus, Alisma plantago-aquatica, Leucojum aestivum, Typha latifolia, T. angustifolia, Heleocharis palustris, Phragmites australis.
 • Хидрофити (типични водни растения)
  • Прикрепени с плаващи листа: Nymphaea alba, Nuphar lutea, Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus-ranae, Nymphoides peltata, Trapa natans, Marsilea quadrifolia, Vallisneria spiralis ...
  • Прикрепени, изцяло потопени: Zannichelia palustris, Zostera marina, Isoetes lacustris ...
  • Неприкрепени с плаващи листа (неустонови): Salvinia natans, Wolffia arrhiza, Lemna minor, L. gibba, L. trisulca, Spirodela polyrrhiza ...
  • Неприкрепени, изцяло потопени (планктонни): Ceratophyllum demersum, Utricularia vulgaris ...
Приспособителни белези на водните растения
По-голяма листна повърхност. Тънки и нежни листа, или силно разсечени (по-добро поглъщане на CO2 и светлина)
 • Редуцирана или липсваща коренова система
 • Силно развит аеренхим в корените, стъблата или листата
 • Механични тъкани в централната част на стъблото (за гъвкавост)
 • Отделяне на слузести вещества по повърхността (предпазване от изсъхване)
 • Восъчен налеп по плаващите листа
 • Липса на устица и кутикула по потопените листни повърхности; газообмен по цялата повърхност
 • Липса на диференциация на мезофила на палисаден и гъбчест
 • Силно развито вегетативно размножаване
 • При много водни растения се развиват и надземни форми
 • Ниско осмотично налягане
 • Много са космополити, напр. Elodea canadensis
Поясност на водната растителност
В България не е изразена добре, поради малкия размер на водоемите.
 • Хигрофити: Cyperaceae; периодично се засушават
 • Хелофити: може да включват и неприкрепени плавщи видове, напр. Lemna
 • Прикрепени растения с плаващи листа (на дълбочина 4-5 m): Nymphoides, Nymphea, Nuphar
 • Потопени изцяло растения
Местоположения на водните басейни в България
 • Крайдунавски водоеми: Изключително на низинни терени; много от тях пресушени или с намалени размери. Средна дълбочина 0.5-2 m. През лятото нивото на водата силно спада. Постепенно се затлачват и се превръщат в мочурища и тресавища. Най-голямо е ез. Сребърна
 • Вътрешни водоеми: Край по-големите реки: Янтра, Тунджа, Марица ... Нарушени и намалели от антропогенната дейност. Запазени остатъци от Стралджанското, Казиченското и Скакаленското езеро; Смолянски и Чаирски езера
 • Крайморски водни басейни: Най-ниските места край морския бряг, през лятото нивото на водата им намалява.
  • Изчезнали блата от Ченоморието: Батовско, Старооряховско ...
  • Запазени 18 езера и блата: Дуранкулашко, Шабленско, Тауклиман, Белославско ...;
  • Най-големи: Варненско и Бургаско (Вая).
 • Високопланински (ледникови) езера: В Рила и Пирин, на височина 2200-2500 m; с предимно северно разположение, през по-голямата част от годината са заснежени и заледени. През летния период с температура до 10-15 C. Бедна на соли вода; бедна растителност. Защитени от българското законодателство. В началото на XXI век са подложени на системно унищожаване в следствие от незаконна инвестиционна дейност (Седемте Рилски езера и др.).
Литература:
 1. Павлов, Д. 1995. Фитоценология. Мартилен, София
 2. Попова М., Чешмеджиев И. & Стойчев Г. 1992. Ръководство за учебна практика по ботаника. Земиздат, София.
 3. Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма и федерация 'Зелени Балкани". 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. МОСВ, София. [PDF]

Категория: учебници и учебни помагала | Добавено от: Kiril_Stoyanov (23.02.2013) | Автор: Кирил Стоянов W
Преглеждания: 1501 | Тагове: хидрофити, водни растения, фитоценози, хелофити, фитоценология | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email:
Код *:

коментарите на български с латиница се изтриват без да се четат

конспекти Ботаника 1 [5]
изпитни конспекти и програми на лекциите по Анатомия и морфология на растенията
учебници и учебни помагала [17]
реферати [13]
конспекти Ботаника 2 [6]
конспекти и материали от лекции по Систематика на растенията (Ботаника 2)
конспекти [0]
други конспекти
профили на растения [2]
снимки и описания на избрани видове
(печат|print)
споделете в социалните мрежи


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Хостнат от
ovo.bg